Reklamace a vrácení zboží

VRÁCENÍ ZBOŽÍ 

Zákonem stanovená lhůta pro vrácení či výměnu zboží je 14 dní.

Pravidla pro vrácení zboží se vztahují pouze na zboží zakoupené přes e-shop. Zboží zakoupené standardním způsobem v kamenné prodejně nelze vyměnit ani vrátit. 

Pro vrácení zboží je nutné dodržet následující podmínky:

  • Zboží musí být neporušené, nepoužité, nepoškozené zboží s visačkou v originálním obalu (pokud byl součástí). U treter platí, že na nich před vrácením nesměly být namontovány kufry – montáž vždy zanechá stopy na podrážce. Nepřijímáme ani použité vyprané oblečení, které bude zpětně doplněné o visačku. Z hygienických důvodů to není možné.
  • K vrácenému zboží je nutné doložit doklad o koupi (faktura, kopie faktury, účtenka).
  • Nemusíte uvádět konkrétní důvody pro vrácení. Stačí uvést, zda chcete zboží vyměnit či vrátit a případně připsat číslo bankovního účtu na který si přejete vrátit peníze.
  • Zboží neposílejte na dobírku – dobírkové balíky nejsou přebírány, ani na výdejní místa – takové balíky nebudou vyzvednuty.
  • Zboží spolu s fakturou pošlete zpět na adresu: NYYLO a.s., Předlická 475/20a, 400 01 Ústí nad Labem 
  • Přijímáme pouze zásilky odeslané na výše uvedenou adresu. Zásilky odeslané na výdejní místa či pobočky dopravců nebudou vyzvednuty.

 

 

REKLAMACE

 

Základní podmínky reklamace

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Pokud bylo zboží prodáno se slevou z důvodu výskytu vady, která nebrání jeho užívání (například poškození laku, barevné odlišnosti...), nelze tuto vadu reklamovat.

 

Záruční doba 

Záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není v záručním listu uvedena záruční doba delší. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Je jasné, že při intenzivním užívání kola dojde k opotřebení mnohých dílů, jako například plášťů, brzdových destiček, řetězu, gripů a podobně, mnohem dříve než do 24 měsíců.

 

Uplatnění reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je kamenná prodejna BIKESPORT UL, Moskevská 1365/3, 400 01 Ústí nad Labem. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na adresu: BIKESPORT UL, Moskevská 1365/3, 400 01 Ústí nad Labem. 

Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u Prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu, popřípadě platný záruční list. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

Pro urychlení komunikace žádáme Kupující o označení zásilky, obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady, nápisem “REKLAMACE – e-shop” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla.

Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.

 

Vyřízení reklamace 

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší Prodávajícímu.

Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího.

Kupující má tedy zejména právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

Neodstranitelné vady

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není možné ve výše uvedené lhůtě 30 dnů(popř. ve lhůtě delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli). Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

I v případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

 

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX